1. Česko
  2. Legislativa a certifikáty


Legislativa a certifikáty

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy našich výrobků vystavených na základě Nařízení ES 1907/2006 (REACH) v platném znění si můžete stáhnout z odkazu na úvodní straně Vyhledávání bezpečnostních listů nebo na každé straně, kde uvidíte odkaz bezpečnostní listy.

Zde také naleznete informace o složkách obsažených v detergentech (tzv. Datový list složek přípravku). Pokud je výrobek detergentem, informace dle Nařízení ES č. 648/2004 o Detergentech naleznete v ODDÍLE 2 Bezpečnostního listu. Postup pro vyhledání je stejný jako u Bezpečnostního listu.

Pokud se Vám nepodaří bezpečnostní list nebo Datový list složek přípravku nalézt, kontaktujte, prosíme, 3M na telefonním čísle: 261 380 155 nebo emailem.

Plnění povinností daných zákonem o odpadech

Vážení spotřebitelé, Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o způsobu zajištění plnění povinností daných zákonem o odpadech, který nám jako dovozci stanoví povinnost zajišťovat oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu a zajištění jeho financování.

Tuto povinnost jsme se rozhodli řešit v rámci kolektivního systému REMA 1OOO IK, a.s.

Osvědčení o uzavření smlouvy je k dispozici zde a zde.

Informace o sběrných místech a cenách najdete zde

Rema

nebo se informujte na telefonním čísle: 261 380 155

Podílejte se prosím spolu s námi na ochraně našeho životního prostředí a odevzdávejte již nepotřebná elektrická a elektronická zařízení na místa zpětného odběru uvedená na výše uvedené adrese nebo nás kontaktujte. Bez Vašeho uvědomělého chování je naše snaha zbytečná. Děkujeme.

Pro informace o souladu se směrnicemi EU: 2011/65/EU (RoHS2) a 2002/96/EC (WEEE) nás, prosíme, kontaktujte na telefonním čísle: 261 380 155 nebo emailem.

Informace o Nařízení REACH

Nařízení ES 1907/2006 - REACH (Registration Evaluation and Authorisation of Chemicals) vstoupilo v platnost 1. června 2007, s tím, že větší část jednotlivých hlav Nařízení se použije od 1. června 2008, případně ještě později. Účelem tohoto Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, je zlepšit povědomí o chemických látkách a jejich použití na trhu v EU a zajistit, aby s nimi bylo správně nakládáno.

Naše společnost vyvinula akční plán, který zajišťuje plnění požadavků a termínů obsažených v tomto nařízení tak, aby byl dopad na produkty minimální.

V případě dotazů nás, prosíme, kontaktujte.

Plnění povinností daných zákonem o obalech

Společnost 3M ČESKO, spol. s r.o. je k dnešnímu dni smluvním partnerem autorizované osoby EKO-KOM, a.s. na základě platně uzavřené smlouvy. Za obaly výrobků společnosti 3M byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00000023 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s. Osvědčení zde.

Dále potvrzujeme dle §5 odst. 1b , že všechny obaly uvedené na trh naší společností splňují požadavky stanovené v §3 a §4 zákona o obalech v platném znění.